Projekt

Sporthall Sundbyberg

Typ av referens

Nybyggnad

Referenskategori

Sport

Beställare

Sundbybergs Stad

Region

Stockholm

Yta

2100 m2

Årtal

2013

Beskrivning

Nybyggnad av sporthall i Sundbyberg