Hållbart byggande

 

 

Hållbart byggande handlar om att bestämma sig för vilken ambitionsnivå som ska uppnås. När man vet nivån gäller det att bestämma sig hur man ska nå dit. Om man dessutom tänker i hållbarhetstermer redan från planeringsstadiet så ökar chanserna att lyckas hela vägen på ett kostnadseffektivt sätt. Att genomföra ett projekt tillsammans med Fastec ger er som beställare en trygg väg att lyckas med era hållbarhetsambitioner.

Miljöcertifieringssystem

Idag finns det olika certifieringssystem tillgängliga för att stödja ett projekt med hållbarhetsambitioner. Gemensamt för dessa är att projekten kvalitetsmässigt ökar fokus på både den yttre miljön och inre miljön. Fastec har genomfört ett flertal projekt med de olika miljöcertifieringssystemen.

 

För att ytterligare öka vårt engagemang är vi medlemsägare i
Sweden Green Building Council, SGBC, som hanterar certifieringssystemen nedan i Sverige

GreenBuilding är ett energicertifieringssystem där målet är att byggnaden ska använda 25% mindre energi än gällande BBR-krav. Fastec gör alltid en energibalansberäkning i anbudsskedet och optimerar på så sätt anbudet. Vi strävar efter att nå 25% mindre energianvändning genom att optimera byggnaden som helhet, det vill säga samverkan mellan klimatskalet och byggnadens installationer. För säkerställa detta har Fastec en certifierad energiexpert som utför energiberäkningen och sedan bevakar projekten genom samtliga skeden. Samma person kan hantera byggherrens ansökning till GreenBuilding. Fastec har under åren genomfört ett antal olika GreenBuilding-projekt och sedan 2014 ett GreenBuilding stödjande företag.

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som ägs och hanteras av Sweden GreenBuilding Council. Byggnaden certifieras på tre olika nivåer (brons, silver och guld). Fastec har två stycken certifierade handläggare för Miljöbyggnad, vilket ger projektet en bra styrning från anbudsskedet till projektavslut. Fastec har genomfört flera olika projektet inom Miljöbyggnad, bland annat Maxi ICA i Gnista och Coop Forum i Visby. I Fastec's verksamhetssystem finns rutiner och hjälpmedel speciellt anpassat för att lyckas med ett Miljöbyggnadsprojektet. Vår personal utbildas kontinuerligt för att kunna genomföra miljöbyggnadsprojekten med hög kvalitet och kostnadseffektivt.

 

LEED är ett amerikanskt miljöcertifieringssystem som hanteras av US Green Building Council. Byggnaden certifieras i fyra olika nivåer (certified, silver, gold och platinum). Systemet är mer omfattande än Miljöbyggnad och används oftast om man har en internationell fastighetsportfölj. Fastec har genomfört flera olika LEED-projekt och precis som med Miljöbyggnad finns kunnandet, rutiner och hjälpmedel inbyggt i vårt verksamhetssystem. Att genomföra en LEED-certifiering är kostsammare än en Miljöbyggnadscertifiering men tar då också hållbarhetsfrågan ett ordentligt steg längre. Fastec har genomfört LEED-projekt tillsammans med IKANO.

Breeam är ett brittiskt miljöcertifieringssystem med anpassningar mot svenska krav och standarder vilket förenklar genomförandet av certifieringen. Omfattningsmässigt motsvarar Breeam LEED med ett större helhetsperspektiv. Systemet hanteras av Sweden GreenBuilding Council och byggnaden kan certifieras i fem nivåer (pass, good, very good, excellent och outstanding).

Se vår referensdatabas för genomförda miljöcertifieringsprojekt

Bygga hållbart utan miljöcertifieringssystem

 

När ni väljer att bygga med Fastec så får ni alla möjligheter att bygga hållbart efter era ambitioner.

Byggnadens energianvändning


Sett ur ett livscykelperspektiv används 10-15% av byggnadens totala energianvändning under uppförandet av en byggnad. I driftskedet används resterande 85-90%. Fastec kan ge er möjligheten att minska byggnadens energianvändning både i byggskedet och i driftskedet.

Grön byggström
Fastec har gjort ett aktivt val och köper vind– och vattenkraftmärkt el till våra byggprojekt. Att vi använder grön byggström till våra byggprojekt minskar förvisso inte energianvändningen men begränsar den klimatpåverkan som energianvändningen vid uppförandet av byggnaden skapar.

Energianvändning under byggtiden
Genom god planering, fokus på täta byggnader och att tidigt installera och driftsätta byggnadens värmesystem har Fastec lyckats använda mindre och mindre energi under byggskedet.

Energianvändning under byggnadens drifttid
Ett stort samhällsfokus ligger i byggnaders energianvändning, vilket också återspeglas i Boverkets byggregler då energikraven allt oftare uppdateras och stramas åt. Alla våra projekt utgår från en energibalansberäkning där vi optimerar byggnadens klimatskal tillsammans med dess installationer, för att uppnå projektets mål på kostnadseffektivaste sätt. Optimeringen sker redan i kalkylstadiet där vi i många fall kan hitta effektivare lösningar än det som presenteras i förfrågningsunderlaget. Detta är möjligt inom Fastec då vi har spetskompetens inom alla områden i byggnadstekniken – allt från konstruktion till VS, Vent, El , Styr och energi.

Fråga oss gärna i ett tidigt skede så ökar möjligheterna att göra din byggnad så kostnadseffektiv som möjligt för att klara dina energimål. Vi kan förmodligen hjälpa dig att överträffa dina energimål!

Inomhusklimat


För att uppnå en bra inomhusmiljö krävs det en balans i byggnadens konstruktion för att byggdelarna inte ska motarbeta varandra. Vi har en bred kunskap inom Fastec samt sakkunniga inom varje disciplin som ser till att var del får sitt utrymme i processen så att resultatet blir det bästa möjliga. För ett bättre inneklimat kan vi hjälpa er att öka fokus på bland annat följande viktiga områden:

Fukt & ljud
Med väl utvecklade fuktplaner, typdetaljer och täthetskrav baserade på egna mätningar kan vi kvalitetssäkra arbetet med fukt och ljudmiljö. Vi har ett bra samarbete med fuktsakkunniga och ljudsakkunniga.

Termiskt klimat, dagsljus
Genom att anpassa husets klimatskal och produktval med ett stort fokus på fönster och partier uppnås en balans mellan det viktiga dagsljusinsläppet i bygganden samtidigt som brukarna upplever en god termisk komfort.

Byggprojektets klimatpåverkan


Att förverkliga ett byggprojekt utan att åstadkomma klimatpåverkan är en omöjlighet. Men det går givetvis att minska påverkan genom att medvetet arbeta med frågan.

Material
Genom en hög prefabriceringsgrad genererar Fastec lite materialspill i sin byggprocess. Det som ändå uppstår tar vi hand om genom en väl fungerande avfallshantering på byggplatsen. På så sätt kommer det mesta av spillet användas till antingen materialåtervinning eller energiåtervinning.

Video och telefonmöten
Fastec strävar efter att så långt det är möjligt ersätta onödiga resor med värdeskapande distansmöten. Förutom att det minskar vår klimatpåverkan på grund av flyg- och bilresor under projekt så effektiviserar det vardagen för oss och våra beställare.

Klimatkompensering
Eftersom Fastec är ett rikstäckande företag är personresor oundvikligt. Vi har därför valt att klimatkompensera genom ett FN-kontrollerat vindkraftprojekt i Indien. I byn Rajasthan bidrar vi till en koldioxidreduktion på 50 000 ton årligen genom en vindkraftpark med 30 verk som förväntas leverera 57 000 MWh. Projektet bidrar även med en minskning av lokala luftföroreningar, en stabilare eltillförsel och arbetsplatser för lokalbefolkningen.

Berätta för oss vilken hållbarhetsambition just ni har så hjälper vi er att förverkliga den!